HSSUC 2019
Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference

การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ
ครั้งที่ 2


"มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลกไร้พรมแดน"


HSSUC 2019 POCEEDING

การประชุมทางวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (HSSUC 2019)

สถานที่ประชุมวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร : 043-754-366, 043-754-369, 090-987-3777

ภาคีเครือข่าย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)


วันที่ประชุมวิชาการ

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562


รูปแบบการประชุมวิชาการ

การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) เรื่อง “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลกไร้พรมแดน”
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation

สาขาที่เปิดรับผลงาน

ลำดับ สาขาที่เปิดรับผลงาน
1 ภาษาวรรณกรรม และคติชน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอาเซียน)
2 ภาษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อ
3 ประวัติศาสตร์
4 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
6 สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านอื่น
หมายเหตุ : มีการให้รางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่น ภาคบรรยาย จำนวน 3 รางวัล

กำหนดการส่งผลงาน

วัน-เดือน-ปี กิจกรรม
บัดนี้ - 9 สิงหาคม 2562 • วันเริ่มต้นลงทะเบียน (ผ่านทางเว็บไซต์)
• ส่งบทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน 250 คำ(สำหรับผู้นำเสนอแบบบรรยาย)
• ส่งโปสเตอร์ (ผ่านทางอีเมล์) (สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์)(สามารถส่งทั้งไฟล์ word และ PDF)
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 แจ้งผลการคัดเลือกบทความจากบทคัดย่อ (ผ่านทางเว็บไซต์/อีเมล์/โทรศัพท์)
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
วันที่ 13 กันยายน 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
วันที่ 30 กันยายน 2562 วันประชุมวิชาการ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 การจัดพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)

การส่งบทความ

ส่งบทคัดย่อและบทความ มาทาง E-mail: hssuc.msu@gmail.com


ไม่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน (บริการอาหารกลางวันเฉพาะผู้นำเสนอและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ลงทะเบียน)

รูปแบบการนำเสนอผลงาน การประชุมทางวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (HSSUC 2019)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

1. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายกำหนดให้นำเสนอเรื่องละ 1 คน โดยใช้โปรแกรม Power Point ประกอบการนำเสนอ เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบข้อซักถาม 5 นาที รวมทั้งสิ้น 20 นาที
2. เงื่อนไขของผลงาน ดังนี้
    2.1 บทความที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
    2.2 บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) มีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วยนื้อหาสำคัญ ดังนี้
      • บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) จำนวน 250 คำ
      • บทความฉบับสมบูรณ์พร้อมบรรณานุกรม (มีรูปแบบตามที่กำหนด)
      • ประวัติผู้นำเสนอผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และสถาบันการศึกษา (มีรูปแบบตามที่กำหนด)
หมายเหตุ* คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธบทความที่ผู้นำเสนอไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้


การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

1. การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน 2562 (เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
2. การจัดแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ 1 วัน (วันที่ 30 กันยายน 2562)
3. ผู้นำเสนอโปสเตอร์จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรรมการตัดสินและผู้เยี่ยมชมผลงาน
4. เงื่อนไขของผลงาน ดังนี้
    - กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร x ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง
    - รายละเอียดของโปสเตอร์ ประกอบด้วย
    • ชื่อเรื่อง
    • ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
    • บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่ แบ่งเป็นข้อๆ
    • บทนำ บ่งบอกพื้นฐานหรือที่มาของงานที่เคยทำมาก่อนและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
    • วิธีดำเนินการวิจัย ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การได้มาของกลุ่มตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ข้อมูล
    • ผลการวิจัย แสดงผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา
    • สรุปและข้อเสนอแนะ เน้นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย รวมถึงอภิปรายผล/วิจารณ์
    • เปรียบเทียบและให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย
    • เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น


หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ (โปรดอ่านให้ละเอียดก่อนดำเนินการ)

คลิก! อ่านเกณฑ์การเสนอบทความ คู่มือการเขียนบทนิพนธ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อสอบถามได้ที่

-------------------------------------

คุณวริญญา ศรีเกษ เบอร์โทรศัพท์ 083-661-7218
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร : 043-754-366, 043-754-369, 090-987-3777
http://human.msu.ac.th/

การตีพิมพ์ผลงาน
ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ "ออนไลน์ Online" โดยไม่มีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม

ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม